Złożenie wniosku o przyjęcie na staż

Pierwszym krokiem jaki należy w tym kierunku zrobić to jest złożenie wniosku o przyjęcie na staż. W tym celu należy nawiązać kontakt z pobliskim Kołem Łowieckim, a najlepiej aby był to przedstawiciel Zarządu Koła, na ręce którego można złożyć wniosek. Jeśli nawiązanie takiego kontaktu jest niemożliwe, to wtedy trzeba udać się do Zarządu Okręgowego PZŁ odpowiedniego dla stałego miejsca zamieszkania i wyrazić chęci odbycia stażu oraz przynależności do Zrzeszenia. W takim przypadku zarząd okręgowy ma obowiązek wskazać Koło Łowieckie bądź Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym będzie można odbyć staż.

Niemniej jednak, Zarząd Koła podczas posiedzenia może podjąć uchwałę i odmówić przyjęcia kandydata na staż. Z kolei Zarząd Okręgowy musi wskazać kandydatowi miejsce odbywania stażu. 

Są również osoby, które nie muszą odbywać stażu. Do nich należą:

1) osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne;
2) osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej;
3) strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
4) cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
5) osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.