Przyjęcie kandydata na członka PZŁ

 

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) Zarządowi Okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca Zarządowi Okręgowemu wybranemu przez siebie). Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy Zarząd Okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Członkostwo w Zrzeszeniu reguluje Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

Członkami Zrzeszenia są:

  • Osoby fizyczne – będące członkami kół łowieckich lub niezrzeszone w kołach łowieckich.
  • Osoby prawne.